ANBI

 

ANBI

Stichting Teen Challenge Nederland is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). De wetgever vraagt per 1 januari 2014 meer transparantie van ANBI-instellingen, in het bijzonder een aantal gegevens op een internetsite. Op deze pagina staan de gegevens van Stichting Teen Challenge Nederland. De meeste gegevens zijn ook elders op onze website te lezen of bijvoorbeeld in de GastVrijBrief

Algemene gegevens
Stichting Teen Challenge Nederland 
Correspondentieadres:
Postbus 1267
1700 BG Heerhugowaard
T: 085 - 488 14 80
M: info@teenchallenge.nl
W: www.teenchallenge.nl
KvK-nummer: 41151641
RSIN-nummer: 808474339

Doelstelling Teen Challenge Nederland
Missie: Teen Challenge wil door middel van evangelisatie en hulpverlening levens veranderen.

Visie: Teen Challenge Nederland wil levensveranderend zijn, door uitvoering te geven aan de opdracht van Jezus Christus niemand verloren te laten gaan. Met evangelisatie, jongerenwerk, evenementen, geloofsonderwijs en hulpverlening bij levensbeheersende problemen wil Teen Challenge Nederland een sterk, geestelijk, praktisch en landelijk actief netwerk zijn. In samenwerking met onder andere lokale kerkelijke gemeenten.

Doelen:
1. Het evangelie brengen bij jongeren en volwassenen.
2. Geloofsonderwijs bieden aan cliënten en (kerkelijke) groepen.
3. Christelijke hulp verlenen bij levensbeheersende problemen.
4. Verbinden van mens, hulp, kerk en maatschappij.

Bestuur van Teen Challenge Nederland
Dhr. S. Barendse (voorzitter)
Mevr. R. Tijsterman (secretaris)
Mevr. C. Neefjes (penningmeester)

Beloningsbeleid

De bestuurders van de stichting ontvangen geen geldelijke beloning voor hun activiteiten. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten, zoals reiskosten. Deze vergoeding vindt alleen plaats na overlegging van een betalingsbewijs. De salariëring van de mederwerkers van de stichting zijn gebaseerd op de "CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening".

Jaarverslagen Teen Challenge

Jaarverslagen The Gate